Popularizácia projektu

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 00:00

Popularizácia projektu

Putovná výstava

Cieľovou skupinou tejto aktivity je široká verejnosť. Vytvorená bude putovná výstava, prezentujúca vzťah vtáctva a nadzemných elektrických vedení v lokalitách Natura 2000. Výstava bude širokej verejnosti prezentovaná počas projektu, ako aj po jeho skončení. Bude pozostávať zo štyroch panelov veľkosti približne 180 x 100 cm a niekoľkých exponátov, približujúcich projekt. Súčasťou výstavy budú aj makety elektrického stĺpu a vedenia, s využitím znázornenia rizikovosti pre vtáctvo a návrhu opatrení pre prevenciu zásahov prúdom a nárazov. Súčaťou výstavy budú aj fotografie a videá. Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach, napríklad v múzeách, vestibuloch úradov životného prostredia alebo správ Štátnej ochrany prírody SR, v priestoroch energetických spoločností, na festivaloch a iných podujatiach. Očakávaná celková návštevnosť: 2000 návštevníkov.

Cieľom tejto aktivity je zvýšenie povedomia verejnosti, predovšetkým o pozitívnych aktivitách, zlepšujúcich ochranu vtáctva a zlepšenie obrazu energetických spoločností, prostredníctvom prezentácie ich činnosti venovanej ochrane vtáctva.

Informačné tabule

Na dobre viditeľných, dostupných, navštevovaných a atraktívnych miestach bude nainštalovaných 5 informačných tabúľ. 1 tabuľa bude umiestnená pri hlavnom vchode do areálu UVLF v Košiciach, 4 informačné tabule budú umiestnené v blízkosti riaditeľstva Správ chránených území ŠOP SR, kde budú zlepšené podmienky záchranných staníc, konkrétne Brzotín, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota.

Projektová web stránka

Koordinujúci príjemca vytvorí pre projekt webovú stránku na adrese www.lifeenergia.sk na rozširovanie informácií o činnostiach v rámci projektu, o pokroku pri jeho realizácii a o jeho výsledkoch. V správach sa uvádza webová adresa, na ktorej sa verejnosť môže zoznámiť s hlavnými výsledkami projektu. Táto webová stránka sa sprístupní najneskôr šesť mesiacov od začatia realizácie projektu, pravidelne sa aktualizuje a je dostupná minimálne päť rokov po ukončení projektu.

Projektová komunikácia a šírenie výsledkov

Vypracovaná bola komunikačná príručka, ktorá bude v prípade potreby aktualizovaná. Za účelom evidencie komunikačných projektových výstupov je vedená priebežná evidencia výstupov vo forme prehľadnej tabuľky, s uvedením dátumu zverejnenia, resp. rozoslania výstupu, témy, zodpovednej osoby, spôsobu zverejnenia a druhu výstupu v archíve.

Bol tiež zriadený audiovizuálny archív, kde budú priebežne evidované mediálne výstupy a iné projektové propagačné materiály. V audiovizuálnom archíve sú evidované: audiovizuálne záznamy televíznych reportáží, audio záznamy rozhlasových reportáží, skeny tlačených článkov, náhľady na online články.

Videá budú umiestňované prostredníctvom účtu na Youtube a Facebook stránky projektu https://www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Očakávané výstupy projektu

- Bude vytvorených 500 ks PR balíčka s predmetmi podľa zváženia koordinujúceho príjemcu.

- Bude vytvorený film v trvaní približne 30 minút a distribuovaný prostredníctvom 500 ks DVD v dvoch jazykových mutáciách (slovenská a anglická). Ako zostrih filmu bude vytvorená krátka upútavka na film.

- Bude vytvorených a distribuovaných 1000 ks letákov.

- Bude vydané bude špeciálne číslo časopisu Slovak Raptor Journal v náklade 300 ks.

- Na začiatku a na konci projektu budú zorganizované tlačové konferencie.

- Médiám bude rozoslaných minimálne 15 tlačových správ.

- Bude vytvorených a publikovaných minimálne 10 článkov v časopisoch, 10 rozhlasových výstupov a 20 televíznych výstupov a 40 článkov online.

Záverečná správa o projekte – Layman‘s report

Na konci projektu bude pripravená správa, sumarizujúca dosiahnuté výsledky, v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii v náklade 1000 ks, v rozsahu 5 – 10 strán.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 31. december 2016

  • 600 obcí a 280 základných a stredných škôl v rámci projektového územia sme prizvali na spoluprácu na prieskume verejnej mienky. Na overenie všeobecného povedomia verejnosti o životnom prostredí bol pripravený rozsiahly prieskum formou on-line aj osobných dotazníkov. Dotazník s názvom "Energia v ulici" bol distribuovaný širokej verejnosti rôzneho veku, bydliska a zamestnania prostredníctvom rôznych webových stránok a sociálnych médií. 76 miestnych obyvateľov našlo informáciu o projekte na weboch obcí. S anketou „Energia učiteľa“ a „Energia v škole“ sme oslovili 280 základných a stredných škôl s výzvou na vyplnenie odpovedí učiteľmi a žiakmi. Reakcia škôl bola prekvapivo nízka, prieskumu sa zúčastnilo iba sedem škôl, 10 učiteľov a 63 žiakov. Osobitný prieskum s názvom "Energia na univerzite" bol vykonaný na zistenie miery informovanosti študentov vysokých škôl. Zapojilo sa 28 študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Anketu sme uskutočnili aj medzi mapovateľmi, ktorí vykonávali mapovanie rizikovosti elektrických vedení v rámci projektu, s cieľom zistiť ich získané poznatky, skúsenosti či názory. Získali sme dáta od 53 respondentov, výsledky prieskumu boli prezentované na webovej stránke projektu v časti Aktuality vo forme 5 článkov.

  • Všetky informačné tabule sú osadené. Dve tabule boli po dohode s externým monitorovacím tímom presunuté na viac viditeľné miesto. Dve tabule boli inštalované v sídle CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote. Jedna tabuľa sa nachádza na vrchu pohoria Zobor , ktoré patrí medzi veľmi navštevované miesto. Ďalšia je v Slovenskom Krase v Zádielskej tiesňave – turisticky veľmi známom a atraktívnom mieste. Tabuľa nachádzajúca sa v priestoroch Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach bola odhalená počas tlačovej konferencie.

  • Webová stránka bola navrhnutá a je pravidelne aktualizovaná. Obsahuje hlavné informácie o projekte a problematike nárazov vtákov do elektrických vedení, mesačné správy – výsledky projektu, galériu, blogy, aktuality a mnohé ďalšie zaujímavé články. Návštevnost projektovej stránky je monitorovaná aplikáciou Google Analytics. Od spustenia stránky ju navštívilo 9 203 používateľov a pozrelo si ju 24 803 krát. Stránka bola skontrolovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na základe ich odporúčania sme na webe uskutočnili zmeny tak, aby bola stránka čitateľná aj pre nevidiacich.

  • V projekte je zabezpečená pravidelná komunikácia s médiami a verejnosťou. Projekt LIFE Energia patrí medzi najviac citované environmentálne projekty na Slovensku. Počas uvedeného obdobia sme zaznamenali 344 mediálnych výstupov, z toho 208 online článkov, 66 článkov v tlačenej verzii, 48 reportáží v TV, 22 reportáži v rádiu, vrátane 6 článkov, ktoré boli publikované na stránke Európskej Komisie. Pre médiá sme pripravili 13 tlačových konferencií a 31 tlačových správ. 500 ks PR setu pozostáva z tašiek (v bio-kvalite), tričiek (v bio-kvalite), 5 motívov nálepiek a kalendára na rok 2017. Zorganizovali sme 5 podujatí pre verejnosť, Facebook stránka má takmer 600 like-ov, na Youtube sme pridali tri videá.

  • Výstava „Sedím na vedení a je mi dobre“ je prezentovaná širokej verejnosti. Otvorenie výstavy sa konalo v aule Ministerstva životného prostredia SR 4.októbra 2016 počas Svetového dňa zvierat. Výstavu počas prvých troch mesiacov uvidelo takmer 71 000 návštevníkov. Pozostáva z fotosteny s pódiom, kde sa nachádzajú stĺpy elektrického vedenia so skutočným vedením, na ktorom sú zavesené zviditeľňovacie prvky. Zadná časť výstavy prináša hlavné informácie o projekte vo forme komiksu. Výstava získala záštitu Ministerstva životného prostredia SR.

 

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR