Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Napísal(a)  Kolektív autorov UVLF v KE štvrtok, 12 február 2015 01:00

univerzitaUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF v Košiciach) je jedinou vysokou školou pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ktoré poskytuje domácim i zahraničným študentom, a jednou z dvoch vysokých škôl ponúkajúcich štúdium farmácie. Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých štúdium musí zodpovedať požiadavkám smernice Európskej únie. UVLF v Košiciach spĺňa požadované normy EÚ a diplom vydávaný univerzitou je platný v krajinách Európskej únie.

Univerzita bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach, svoju pedagogickú činnosť však začala prvou prednáškou už 5. októbra 1949.

V súčasnosti poskytuje UVLF v Košiciach vzdelanie v týchto akreditovaných študijných programoch: 

študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia:

  • všeobecné veterinárske lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku)

  • farmácia

študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia:

  • kynológia

  • bezpečnosť krmív a potravín

  • vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

  • náuka o živočíchoch – Animal Science (v anglickom jazyku)

študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia:

  • trh a kvalita potravín

Vysokoškolské vzdelávanie na 3. stupni poskytuje univerzita v 17-tich akreditovaných študijných programoch.

Na všetkých troch stupňoch v dennej i externej forme štúdia má univerzita okolo 2 000 študentov, z toho asi 250 študentov zo zahraničia, ktorí každoročne prichádzajú na univerzitu študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku najmä z Nórska, Švédska, Írska, Veľkej Británie, Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Belgicka, Rakúska, Japonska i USA. Univerzita spolu s nórskou University of Nordland v Bodø vytvorila jedinečný spoločný bakalársky študijný program – náuka o živočíchoch. Medzinárodné uznanie zabezpečuje univerzite dostatok záujemcov o štúdium zo zahraničia, ktorých láka najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli.

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Toto zariadenie poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na chov a choroby voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel. V rámci pedagogického procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov choroby zveri, choroby rýb a včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci študijného programu kynológia študijný predmet výkon a výcvik III. – poľovné psy.

Hlavnou náplňou činnosti je umelý, farmový chov bažanta poľovného a jeho poddruhov. Je tu prevádzkovaná aj rehabilitačná stanica pre chránené druhy živočíchov, ktorá slúži na dočasné umiestnenie chránených druhov voľne žijúcich živočíchov z našej prírody, ich ošetrenie, rehabilitáciu a opätovné vypustenie do prírody. Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF v Košiciach má prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického procesu, ďalšie zazverovanie a zveľaďovanie fauny.

V rámci projektu LIFE ENERGY účelové zariadenie v Rozhanovciach úzko spolupracuje najmä s Klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.

Táto klinika je špecializovaným pracoviskom, na ktorom je vykonávaná jednak terapeutická činnosť (formou ambulantného ošetrenia), jednak pedagogická činnosť. V rámci pedagogického procesu sú študenti oboznamovaní so základnými chovateľskými a zdravotnými problémami v chovoch exotických zvierat v teoretickej rovine formou prednášok a v praktickej rovine formou praktických cvičení a stáží počas ordinačných hodín na ambulancii tejto kliniky. Taktiež sú pre študentov v rámci pedagogického procesu organizované výjazdy do terénnych podmienok (napr. hydinárske podniky), v ktorých si študenti prepájajú teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Hlavnou obsahovou náplňou výučby na tejto klinike sú choroby vtákov, plazov a kožušinových zvierat, choroby hydiny, choroby laboratórnych zvierat, choroby včiel, ale aj sokoliarstvo. Študenti UVLF môžu v rámci svojho voľného času navštevovať taktiež sokoliarsky klub a klub chovateľov kožušinových zvierat.

V rámci klinickej činnosti je pre širokú verejnosť dostupná ambulancia pre ošetrovanie exotických zvierat počas pracovných dní s možnosťou hospitalizácie pacientov, ak je nutná intenzívna starostlivosť. Na klinike sú vykonávané operačné zákroky a taktiež špecifické úkony, akými sú sonografické alebo endoskopické vyšetrenia.

Jednou z dôležitých aktivít kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat je ošetrovanie voľne žijúcich chránených živočíchov. Najčastejšie sa jedná o voľne žijúce dravé vtáky (predovšetkým sokol myšiar, myšiak hôrny, jastrab lesný, ako aj o viaceré druhy sov, sova lesná, uralská, myšiarka ušatá), taktiež o rôzne druhy spevavých vtákov (sýkorka, zelienka, pinka, drozd, ďateľ). Sezónne sú v dostatočnom množstve ošetrované dážďovníky, belorítky, ako aj chránené druhy cicavcov, rys ostrovid alebo druhy veveríc. Najčastejšími príčinami pobytu týchto zvierat na klinike sú rôzne druhy fraktúr (vzniknuté najmä po strete s automobilmi), ako aj vyhladovanie a celkové vysilenie predovšetkým v zimnom období. Taktiež sú na túto kliniku často prinášané opustené mláďatá. Priemere ošetrí klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 60 chránených živočíchov ročne s úspešnosťou okolo 60 %. Po ukončení terapie sú tieto chránené živočíchy vypúšťané späť do voľnej prírody.

Vedecko – výskumná činnosť kliniky

Riešené grantové úlohy:

- Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania. Projekt KEGA č. 016UVLF-4/2014.

- Významné environmentálne faktory vo vzťahu k imunosupresii v intenzívnych a extenzívnych formách chovu hadiny, vrátane pštrosov, holubov a exotických vtákov. VEGA 1/0590/09 2009-2011

- Šály, J., Baranová, D., Neushl, J., Kushev, J., Tučková, M., Koščík, D., Vrabec, V., Kremeň, J., Ševčíková, Z., Mátéová, S., Nemcová, R., Koščová, J., Jonecová, Z.: Sledovanie vplyvu probiotík a biologicky účinných látok na produkciu a zdravie hydiny so zreteľom na poruchy pohybového systému a mechanické vlastnosti kostí. VEGA 1/4389/07

- Škardová, I., Fridman E., ( Tel-Aviv University Israel), Sesztáková, E., Škarda, J., Toropila, M., Beňová, K., Lenhardt, Ľ., Vrabec, V., Lovásová, E., Rácz, O., Pistl, J., Siroťáková, M., Hadbavný,M., Kremeň, J.,Vrábelová,D., Mišková,D.: Sledovanie mechanizmov apoptózy v thymuse a B. Fabriciovej (B. cloacalis) pri imunosupresívnych stavoch v intenzívnych farmových chovoch hydiny: Projekt VEGA, č. 1/3503/06.

- Toporčák, J., Nemcová R., Koščová, J., Gancarčíková, S., Mudroňová, D., Holoda E., Chlebo, R., Sciranková, L., Hajdučková, V.: Mor včelieho plodu a jeho prevencia použitím.probiotík.VEGA 1/3502/06

- Nagy, J., Toporčák, J., Kasperová, J., Máté, D., Popelka, P., Chlebo, R., Jevinová, P.: Rezíduá veterinárnych liečiv vo včelom mede. VEGA 1/3499/06

- Letková, V., Toporčák, J., Goldová, Kočišová, A., M., Košúth, P., Lazar, P., Čurlík., J.: Vplyv globálnych klimatických zmien na.cirkuláciu významných patogénov v prírode.a ich dopad na kvalitu a bezpečnosť mäsa.zveri, rýb a včelích produktov. VEGA 1/3490/06

- Toporčák, J.,: Nové metódy diagnostiky a eradikácie vírusových a bakteriálnych chorôb včiel. Spolupracujúce organizácie: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, ŠVPS SR Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín. PPA projekt, Zmluva 81/2008/UVL

 


 

Kontakt:

Ivana Pahulyiová
Oddelenie integrovaného riešenia projektov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81  Košice
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.