Školenie k detailnému monitoringu úhynov v okolí 22 kV a 110 kV nadzemných elektrických vedení

Napísal(a)  Marek Gális pondelok, 20 apríl 2015 07:53

Počas dní 10. - 12. apríla 2015 sa v priestoroch SEV Dropie pri obci Zemianska Olča, uskutočnilo školenie mapovateľov venované detailnému monitoringu úhynov v okolí 22 kV a 110 kV nadzemných elektrických vedení. Školenie bolo zamerané na predstavenie metodiky detailného mapovania uhynutých jedincov vtákov v okolí elektrických vedení, ktoré bude prebiehať od apríla 2015 až do februára 2016. Po úvodnom zhodnotení výsledkov práce mapovateľov v rámci prvotného monitoringu, za obdobie január - marec 2015, nasledovala teoretická časť samotného školenia. Celkovo sa školenia aktívne zúčastnilo 24 mapovateľov, ktorým bol v zmysle manuálu pre detailný monitoring predstavený postup mapovania v teréne, popis dôležitých znakov úhynov a bližších informácií a okolností, vedúcich k objasneniu príčiny úmrtia vtákov v blízkosti vedenia.

Praktická časť školenia bola realizovaná počas víkendu, 11-12. apríla. Pre jednotlivé skupiny mapovateľov bola v teréne zrealizovaná praktická ukážka mapovania úhynov a mapovatelia si zároveň vyskúšali v zmysle metodiky ostré mapovanie v teréne, ktoré bude prebiehať až do februára 2016. Po skončení praktickej časti, nasledoval presun mapovateľov na miesto školenia a následne pokračovala diskusia k praktickej ukážke a k realizovanému mapovaniu, spolu so zhodnotením výsledkov školenia.

Samotné školenie bolo z pohľadu mapovateľov aj organizátorov hodnotené veľmi pozitívne, čo sa prejavilo aj vo veľmi dobrej atmosfére, prístupe mapovateľov a ich odhodlaní aktívne sa zapojiť do detailného monitoringu pre nasledujúce obdobie.