Vysokoškoláci v teréne

Napísal(a)  Mária Zuskinová štvrtok, 28 júl 2016 12:32

1. časť sociologického prieskumu mapovateľov projektu LIFE Energia

Sociologický prieskum, ktorý sme realizovali medzi mapovateľmi nášho projektu, priniesol veľmi zaujímavé výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli údaje a pomohli nám získať toto skvelé vyhodnotenie!

Odpovede na otázky prieskumu boli získané celkovo od 53 mapovateľov, ktorí neboli pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, z celkového počtu 54 mapovateľov zapojených do monitoringu v rámci projektu. Iba jeden mapovateľ neposkytol údaje pre účely monitoringu.

Výsledky sme rozdelili na 5 častí do samostatných článkov, všetky nájdete na našej web stránke.

Jedným z ukazovateľov, ktoré sme vyhodnotili, bola štruktúra mapovateľov z hľadiska základných demografických ukazovateľov.

pohlavie

vek

vzdelanie

Ďalším zaujímavým údajom je štruktúra mapovateľov z hľadiska ich súčasného pracovného pôsobenia. Porovnávali sme zamestnanie v environmentálnych odboroch (ekológia, zoológia, ochrana prírody, environmentalistika a pod.), ktoré súvisia s predmetom mapovania a v odboroch, ktoré nemajú súvis s problematikou (manažment, financie, strojárstvo, stavebníctvo, záhradníctvo a i.).

Medzi respondentmi bolo 8 študentov VŠ, resp. doktorandského štúdia a 4 vysokoškolskí pedagógovia z VŠ environmentálneho zamerania.

zamestn

Pri prieskume štruktúra mapovateľov podľa bydliska sme posudzovali vzťah bydliska k riešenému projektovému územiu (vymedzené CHVÚ + nadväzujúce územie, kde prebiehajú aktivity projektu). Podľa výsledkov prevažovali mapovatelia z okresov západného a južného Slovenska, čo logicky vyplýva z dostupnosti mapovacieho územia, niekoľkí však boli aj zo severnej časti Slovenska.

bydlisko

Ďalšie časti prieskumu:

2. časť: Pohyb mimo chodníkov a tímová práca