Pohyb mimo chodníkov a tímová práca

Napísal(a)  Mária Zuskinová streda, 03 august 2016 10:33

2. časť sociologického prieskumu mapovateľov projektu LIFE Energia

Sociologický prieskum, ktorý sme realizovali medzi mapovateľmi nášho projektu, priniesol veľmi zaujímavé výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli údaje a pomohli nám získať toto skvelé vyhodnotenie!

Odpovede na otázky prieskumu boli získané celkovo od 53 mapovateľov, ktorí neboli pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, z celkového počtu 54 mapovateľov zapojených do monitoringu v rámci projektu. Iba jeden mapovateľ neposkytol údaje pre účely monitoringu.

Výsledky sme rozdelili na 5 častí do samostatných článkov, všetky nájdete na našej web stránke.

V časti prieskumu zameranej na motiváciu sme zisťovali, čo bolo podnetom využiť našu ponuku na prácu.

Najčastejšie sa objavovala pomoc vtákom, potom práca a finančné ohodnotenie. Niektorých motivovala možnosť ísť pracovať hneď po skončení školy, iných aktívna práca v teréne, či možnosť spoznať nové územia. Zaujala aj možnosť naučiť sa nové veci, získať nové skúsenosti, vzťah k prírode. Zaujímavým postrehom bolo vedomie o všeobecnej strate vzťahu človeka s prírodou a zistenie rozsahu negatívneho vplyvu človeka na prírodu.
Pre viacerých prišla motivácia zo strany priateľov či známych. V niektorých prípadoch bola rozhodujúca zmysluplnosť práce, či aplikácia ochrany prírody v praxi. A ešte citácia: „Rád chodím mimo chodníkov“.

Mapovatelia, ktorí pôsobia v príbuzných oblastiach alebo už majú skúsenosti s problematikou, uvádzali často potrebu riešiť ochranu vtákov, zdokonaliť sa v profesii, prehlbovať teoretické poznatky, či možnosť terénnej práce v odbore.

Veľmi zaujímavý bol prieskum osobného prínosu a postrehov z mapovania, ako prínosy vykonanej práce mapovatelia uviedli najmä:

 • overenie teoretických poznatkov o rizikových faktoroch a ohrození vtákov v praxi,

 • potvrdenie nevyhnutnosti aktívnej ochrany vtákov,

 • získanie zručností v identifikácii vtákov živých aj kadáverov,

 • skúsenosti s pozorovaním vtákov, poznatky z etológie, pochopenie správania vtákov pri elektrických vedeniach (oddychové miesta, prelety a pod.),

 • skúsenosti s vtáčou kriminalitou,

 • práca s GPS,

 • poznatky o stave a štruktúre krajiny, zmenách a dynamike krajiny počas roka, znečistení,

 • spoznanie území, kde by sa inak nedostali,

 • objavenie nížinnej poľnohospodárskej krajiny, funkcií agrárnych biotopov pre biodiverzitu, súvislostí poľnohospodárskeho využívania a prírodnej rovnováhy, biologickej ochrany pri hospodárení,

 • potvrdenie nevyhnutnosti spolupráce viacerých dotknutých strán pri ochrane vtákov,

 • prepojenie teórie a praxe, čo chýba v súčasnom školstve,

 • skúsenosti s tímovou prácou, spoznanie nových ľudí,

 • mediálne skúsenosti - styk s miestnou verejnosťou,

 • nezabudnuteľné zážitky,

 • dobrý zárobok.

Predchádzajúce časti prieskumu:

1 časť: Vysokoškoláci v teréne