Priebežné výsledky - december 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 09 január 2019 14:46


VSD v decembri neinštalovali žiadne odkloňovacie prvky, práce budú pokračovať v roku 2019.
Zo strany ZSD už sú všetky naplánované úseky 22 kV vedenia v rámci projektu LIFE Energia ošetrené, celkovo v rozsahu 43 km - C1.


Všetkým pacientom je v projektových rehabilitačných staniciach poskytovaná odborná starostlivosť. Na klinike vtákov UVLF bol v decembri ošetrený jeden jedinec - C4.


Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Údaje sú zaznamenávané do projektovej databázy - D1.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť, už aj s novými svetlami - E1.


V decembri sme zverejnil 2 články v sekcii Aktuality a zároveň v sekcii Vtáčia akadémia. Jeden bol zameraný na prikrmovanie vtákov v zime a druhý na zimných vtáčích hostí, s poukázaním na projektové aktivity - E3.


Počas členskej schôdze našej organizácie v dňoch 30.11.-2.12. boli prezentované projektové výsledky a zároveň bolo realizované stretnutie so zástupcami Redakčnej Rady Slovak Raptor Journal za účelom prejednania podmienok pre číslo časopisu venované projektu Life Energia.
Pracovali sme na článku do časopisu Quark na tému vtáky vs. elektrické vedenia (bol už zverejnený v decembrovom čísle v online a print forme). Pre detskú nemocnicu na Kramároch sme pripravili prednášku - E4.

 

Komunikácia s firmou Green Oasis ohľadne správy o starostlivosti o stromy za rok 2018.
V spolupráci so zástupcom ŠOP SR bol pripravený a uverejnený článok venujúci sa projektu LIFE Energia. Článok bol uverejnený v rámci odborno-metodického a informačného časopisu Štátnej ochrany prírody SR „Chránené územia Slovenska 91, 2018“ - E5.

 

Komunikácia sú zástupcom Ministerstva životního prostředí a Úradu vlády Českej republiky ohľadne prípravy štúdie pre Podunajskú stratégiu na tému vtáky vs. elektrické vedenia + príprava vstupných podkladov pre Position Paper, ktorý bude prezentovaný na workshope stratégie v roku 2019 - F3.

 

Titulná fotografia: hus divá, Jozef Chavko