Projekt LIFE Energia

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Projekt LIFE Energia

Toto je v poradí už siedmy projekt programu LIFE, podporovaného Európskou komisiou, ktorý naša organizácia realizuje. Predchádzajúce projekty boli, resp. sú zamerané na ochranu vzácnych a ohrozených druhov vtákov: orol kráľovský, drop fúzatý, sokol rároh, orol krikľavý, sokol červenonohý.

Projekt LIFE Energia sa bude realizovať v trinástich chránených vtáčích územiach, v období 1.9.2014 – 31.12.2019 a je zameraný na ochranu desiatich prioritných druhov vtákov. Celý názov projektu je „Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000.“ Predkladateľom projektu a hlavným koordinátorom je mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku. Partnermi projektu a pridruženými príjemcami sú organizácie Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa naša organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky. Už vyše 20 rokov spolupracujeme s energetickými spoločnosťami v rámci celého Slovenska pri riešení problému zásahov vtáctva elektrickým prúdom pri kontakte s konštrukciou stĺpu 22 kV napätia. Približne od roku 1990 sa začali vyvíjať a testovať ekochráničky a konštrukcie, za účelom prevencie. Dnes sa všetky kompetentné energetické spoločnosti podieľajú na znižovaní počtu úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, prostredníctvom využívania vhodného typu zábran proti dosadaniu, resp. chráničiek, ktoré umožnia bezpečené dosadnutie, ako aj využívaním vhodného typu konštrukcií.

Projekt LIFE Energia je prvým projektom, ktorého cieľom je systematický prístup k riešeniu problematiky kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami, prostredníctvom navrhnutia vhodných spôsobov identifikácie a eliminácie tohto rizika. Projekt sa tiež zameriava na zlepšenie potravných a hniezdnych podmienok, rovnako na rehabilitáciu živočíchov, zranených v dôsledku stretu s prekážkami. 

Kód projektu: LIFE13 NAT/SK/001272

Názov projektu: Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

Skratka: LIFE ENERGY

Názov programu: Program LIFE +

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Ochrana dravcov na Slovensku

Pridružení príjemcovia

Východoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zahájenie: 01.09.2014

Ukončenie: 31.12.2019

Projektové aktivity:

A1 Vypracovanie metodiky za účelom identifikácie nebezpečných úsekov elektrických vedení a vhodných riešení

C1 Inštalácia odkloňovačov letu na najnebezpečenejších úsekoch elektrických vedení

C2 Obnova vetrolamov

C3 Vytváranie hniezdnych príležitostí

C4 Starostlivosť o zranené jedince

C5 Obnova kolónií sysľa pasienkového v SKCHVU027 - Slovenský kras

D1 Monitoring efektivity inštalácie odkloňovačov letu a obnovy vetrolamov

D2 Monitoring efektivity inštalácie hniezdnych búdok a podložiek

D3 Monitoring obnovených kolónií sysľa pasienkového

D4 Posúdenie socio-ekonomického vplyvu projektu

E1 Putovná výstava Energia v krajine

E2 Návrh a inštalácia informačných tabúľ o projekte

E3 Návrh a aktualizácia projektovej web stránky

E4 Projektová komunikácia a šírenie výsledkov

E5 Komunikácia so záujmovými skupinami

E6 Správa pre verejnosť

E7 Vypracovanie odbornej príručky

F1 Projektový manažment, monitoring a podávanie správ

F2 Stretnutia Riadiacej Rady projektu

F3 Sieťovanie s inými LIFE a ďalšími projektmi

F4 Nezávislý Audit

F5 Plán ochrany po skončení projektu

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri