Priebežné výsledky - november 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 06 december 2017 11:22

 

Pokračujú inštalácie prvkov na vybraných úsekoch. Prebieha údržba dát databázy a úpravy fotografií - C1.

 

Priebežná kontrola lokalít Bodza a Lipové, kde bola realizovaná výsadba - C2.

 

Všetky projektové stanice poskytovali v októbri potrebnú starostlivosť vtáčím pacientom - C4.

 

Na syslie lokality umiestňujú dobrovoľníci soľ, tá je lákadlom pre lesnú zver, ktorá spása trávu a pomáha tak manažmentu na oboch miestach - C5.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov, analýza dát nálezov a preletov - D1.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. 7. novembra sa uskutočnila komentovaná prehliadka výstavy pre študentov a pracovníkov fakulty a verejnosť - E1.


V novembri sme zverejnili 1 článok v sekcii Aktuality - E3.

 

Zaznamenali sme 5 mediálnych výstupov v online forme a 1 výstup v tlači v študentskom časopise UVLF Ardo. V spolupráci so SSE, a.s. sme pripravili pre zamestnancov Envirodni (24.10.2017), kde sme prezentovali projekt LIFE Energia, článok sme publikovali v novembri tu.
V spolupráci so SSE, a.s. sme pripravili podklady pre novinárov o výsledkoch projektu LIFE Energia, jeden z článkov je napríklad tu.
V českej Avifaune vyšiel rozsiahly rozhovor s predsedom Ochrany dravcov na Slovensku, kde spomína aj projekt LIFE Energia.
O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku - E4.

 

8.11. sme realizovali stretnutie so zástupcami projektového partnera ŠOP SR. Účelom stretnutia bola diskusia k aktivitám, projektovej databáze a zapojeniu pracovníkov ŠOP SR do aktivít projektu.
21.11. sa konalo stretnutie tímu RPS v Bratislave - F1.

Oslovili sme 96 zahraničných odborníkov, za účelom vyplnenia on-line dotazníka, ktorý pozostával z 26 otázok. Cieľom dotazníka je zber údajov o problematike vtáky vs. elektrické vedenia zo zahraničia, zber informácií o realizovaných aktivitách, efektívnych/neefektívnych riešeniach na predchádzanie zásahov prúdom a nárazov vtákov do vedenia. Zaslané odpovede od zahraničných odborníkov budú vyhodnotené a spracované formou článku v Slovak Raptor Journal (SRJ) a budú slúžiť ako východisko na výmenu informácií a skúseností v danej problematike.
8.11. sme sa zúčastnili stretnutia v rámci iniciatívy Dannubeparks, ktoré sa konalo v Budapešti. Účelom bolo odborne prispieť k problematike nárazov vtákov do vedení, riešenia tejto problematiky a prezentovania poznatkov nadobudnutých v rámci realizácie projektu LIFE Energia. Súčasťou stretnutia bola aj odborná diskusia zameraná na spoluprácu pri tvorbe nového LIFE projektu zameraného na problematiku vtáky vs. elektrické vedenia a témy s tým súvisiace.
9.11. sme sa zúčastnili konferencie MAVIR v Budapešti, kde sme prezentovali on-line nástroj na zlepšenie komunikácie medzi odborníkmi v oblasti problematiky vtáky vs. elektrické vedenia, projekt LIFE Energia a jeho dosiahnuté výsledky ako príklad potreby vzájomnej komunikácie a výmeny odborných informácií. Jedná sa o on-line verziu nástroja, ktorý umožňuje výmenu informácií, skúsenosti, zdielanie fotodokumentácie a článkov. Jeho veľkou výhodou je, že bude združovať oslovených odborníkov v danej oblasti a umožní prehľadnú komunikáciu (diskusiu, hlasovanie) a zvýšenie efektivity spolupráce v danej oblasti. Nástroj bude naplno spustený v priebehu januára 2018 - F3.