Priebežné výsledky - január 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová piatok, 02 február 2018 12:38

Pokračovali sme v revízii a dopĺňaní historických dát o nálezoch kadáverov do projektovej databázy, na východnom Slovensku prebiehala inštalácia prvkov – C1.

 

Kontrolovali sme dosadbu – stav drevín a starostlivosť – C2.

 

Spracovávali sme dáta z monitoringu ošetrených úsekov za obdobie 09/2017 -12/2017 do databázy preletov. Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Prebehla kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Počas monitoringu na projektových lokalitách sa podarilo natočiť mapovateľom viacero bezpečných preletov jedincov ponad ošetrené el. vedenie prvkom FireFly – D1.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť – E1.

 

V januári sme zverejnili 2 tlačové správy v sekcii Aktuality – E3.

 

V januári sme publikovali jednu tlačovú správu zameranú na zhodnotenie roka 2017 a druhú o kontrole ošetrených vedení. Zaznamenali sme 25 mediálnych výstupov, z toho 11 v online forme, 3 v tlačenej forme, 4 výstupy v rádiu, 7 v televízii. Lucia Deutschová poskytla rozhovor do Ranných správ RTVS – živý vstup, kde spomenula aj projekt LIFE Energia (cca od 48. minúty tu).
Pripravili sme ďalšie dve tlačové správy – k výsledkom sčítania dravcov a ku ekologizácii vedení, ktoré budeme zverejňovať vo februári.
Po dohode s filmárom sme poskytli do filmu ďalšie zábery, predovšetkým z mapovania – prvky a prelety vtákov nad vedením.
Projekt LIFE Energia je propagovaný v dvoch kalendároch – partnerskom od UVLF a v česko-slovenskom od českého MŽP slúžiacom na propagáciu LIFE projektov.
Boli vypracované a zaslané dva abstrakty na Zoologické dny Praha, ktoré sa uskutočnia 8.-9. februára. Konferencie sa zúčastníme formou posteru, ktorý sa týka vyhodnotenia úhynov labutí zistených počas realizácie monitoringu vedení a taktiež formou prednášky, zameranej na vyhodnotenie doposiaľ získaných poznatkov o účinnosti odkloňovacích prvkov na projektových lokalitách. Výstupom konferencie bude zborník abstraktov – E4.


Na základe zistených poznatkov z monitoringu el. vedení v projektovom území CHVÚ Ondavská rovina bol vypracovaný „Návrh na vykonanie technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na stĺpoch 22 kV vedenia v katastrálnom území obce Senné (okres Michalovce)“, ktorý bol zaslaný projektovému partnerovi VSD, a.s.. Správa sa týka popisu návrhov technických opatrení na vedení 22 kV napätia, nakoľko v blízkosti vedenia sa vyskytuje projektový druh orol kráľovský (Aquila heliaca) a je vysoké riziko možného úhynu jedincov v dôsledku zásahu prúdom.
Na základe nášho podnetu o nálezoch pri obciach Budkovce a Hatalov, ktorý bol projektovému partnerovi VSD, a.s. zaslaný 20.12.2017, boli realizované navrhované technické opatrenia za účelom ekologizácie vedenia.
Oslovili sme energetické spoločnosti za účelom zistenia ich technického pohľadu na odkloňovacie prvky, teda ako ich energetické spoločnosti vnímajú, aké majú resp. aké majú ich pracovníci s nimi skúsenosti, prípadne čo by na nich zmenili po skúsenostiach z hľadiska inštalácie, z hľadiska optimalizácie, rozmerov, spôsobu uchytenia a pod. - E5.

 

Prebiehala aktívna komunikácia s oslovenými zahraničnými partnermi ohľadne dotazníkov a kontrola vyplnených dotazníkov a zaslaných fotiek. Cieľom dotazníka je zber údajov o problematike vtáky vs. elektrické vedenia zo zahraničia. Doposiaľ sme obdržali dotazníky od 8 zahraničných partnerov a dostali prísľub na vyplnenie a zaslanie od niekoľkých ďalších.
S partnermi z Rakúska a Nemecka sme diskutovali k monitoringu a vyhodnoteniu účinnosti odkloňovacích prvkov a k pripravovanému medzinárodnému projektu – F3.