Priebežné výsledky - marec 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová piatok, 06 apríl 2018 12:36

 

Prebiehala revízia a doplnenie historických dát o nálezoch kadáverov do projektovej databázy - C1.


Kobtrolovali sme dosadbu – stav drevín a starostlivosť - C2.

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Prebehla kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Počas monitoringu na projektových lokalitách sa podarilo mapovateľom natočiť  viacero bezpečných preletov jedincov ponad ošetrené el. vedenie prvkom FireFly, Špirála aj RIBE lamely. 9.-11.3.2018 sa uskutočnilo stretnutie mapovateľov v Okoličnej na Ostrove, v projektovom území Ostrovné lúky. Realizované bolo predstavenie doposiaľ získaných výsledkov z monitoringu odkloňovačov a vzájomná diskusia s mapovateľmi k aktivite D1. Súčasťou stretnutia boli aj ranné/večerné mapovania v teréne v zmysle manuálu. Spracovávali sme dáta z monitoringu ošetrených úsekov za obdobie 01/2018 - 03/2018 do databázy preletov - D1.

 

Kontrola syslích lokalít – sysle sa začali pomaly a postupne prebúdzať zo zimného spánku - D3.


V marci sme zverejnili 2 tlačové správy v sekcii Aktuality a fotografie z vernisáže výstavy v sekcii Fotografie - E3.

 

V marci sme publikovali tlačovú správu zameranú

s prepojením na výsledky projektu. Zaznamenali sme 13 mediálnych výstupov, z toho 8 v online forme, 3 v tlačenej forme, 2 v televízii. Pravidelne sme aktualizovali Facebook - E4.


Aktívna komunikácia s partnermi z energetických spoločnosti ohľadne inštalácie odkloňovacích prvkov, plánovaní termínov.Aktívna komunikácia s pracovníkmi ŠOP SR k zisteným poznatkom z terénu v lokalitách CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Dunajské luhy.
Príprava podkladov pre ŠOP SR – realizácia monitoringu efektivity projektových aktivít + ďalších opatrení na ochranu cieľových druhov projektu (orol kráľovský a sokol rároh) v ich hniezdnych teritóriách.
Pre Štátnu ochranu prírody SR sme za SR doplnili poznatky a aktivity projektu do Saker Falcon (Falco cherrug) Global Action Plan (SakerGAP) - Implementation Status Questionnaire (Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia) - E5.


Prebiehala aktívna komunikácia s oslovenými zahraničnými partnermi ohľadne dotazníkov a kontrola vyplnených dotazníkov a zaslaných fotiek. Cieľom dotazníka je zber údajov o problematike vtáky vs. elektrické vedenia zo zahraničia. V mesiaci marec sme obdržali 3 nové dotazníky, bola realizovaná telefonická komunikácia s oslovenými zahraničnými partnermi a dostali sme prísľub na vyplnenie a zaslanie od niekoľkých ďalších. Pokračovalo vyhodnocovanie dotazníkov. S kolegami z Nemecka a Rakúska sme konzultovali aktuálne výsledky a ich využitie, komunikovali sme aj s výrobcami použitých prvkov zo zahraničia ohľadom najnovších výskumov - F3.