Východoslovenská distribučná,a.s. prispieva k ochrane prírody

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 25 apríl 2017 11:21

Počas dní 20. – 21. apríla 2017 sa v Starej Lesnej uskutočnil v už poradí ôsmy odborný seminár venovaný environmentálnym aspektom činnosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), ktorá bola jeho hlavným organizátorom. V rámci odborného seminára zameraného na environmentálnu problematiku odzneli viaceré zaujímavé témy z oblasti nakladania s odpadmi, spolupráce VSD v oblasti riešenia problematiky hniezdenia bociana bieleho na elektrických stĺpoch, ochrany vôd, problematiky lesných priesekov a obnoviteľných zdrojov. Sme veľmi radi, že sme aj my mohli prezentovať aktuálne výsledky projektu LIFE Energia, dosiahnuté pokroky a očakávané aktivity do blízkej budúcnosti.


Ešte pred samotným konaním odborného seminára sme mali možnosť v kruhu zástupcov energetických spoločností vidieť inštaláciu odkloňovacích prvkov FireFly na vedenie 22 kV napätia. Na lokalitu sme sa presunuli za pomoci bicyklov a lode. Inštalácia prebiehala ponad vodný tok Bodrog na úseku, ktorý bol vyhodnotený v rámci projektu LIFE Energia ako vysokorizikový z pohľadu nárazov vtáctva do vedenia.


Byť súčasťou odborného seminára VSD bola pre nás veľká pocta. Ďakujeme za pozvanie spoločnosti VSD, a.s.s za možnosť prezentovať výsledky problematiky nárazov vtáctva do elektrických vedení v rámci projektu LIFE Energia.

 

partneri