Druhy

Druhy

 

Projekt sa realizuje v záujme ochrany vybraných desiatich druhov vtákov.

Všetky cieľové druhy vtákov sú zaradené v Prílohe 1 Smernice o vtákoch (smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov) a zaradené ako prioritné druhy v rámci projektov LIFE + Európskej únie.  

partneri