Projekt LIFE Energia na terénnych prácach študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Napísal(a)  Marek Gális pondelok, 30 apríl 2018 20:49

Opäť po roku sme mali možnosť sa zúčastniť terénnych prác študentov UKF v Nitre, ktoré sa konali 27.4. - 29. 4. 2018 v SEV Dropie. V rámci predmetu Metódy výskumu živočíchov sme prispeli projektom LIFE Energia do náplne programu terénnych prác, ktorých cieľom je v čo najväčšej miere ukázať a reálne si vyskúšať praktické ukážky ochrany a výskumu živočíchov v krajine. Po úvodnom informačnom stretnutí nasledovala v prvý deň sekcia prednášok, kde sa študenti oboznámili okrem iného aj aktivitami, cieľom a doposiaľ získanými výsledkami projektu LIFE Energia (LIFE13 NAT/SK/001272), ktorý podporila Európska únia. Podvečer zase študenti inštalovali v okolí SEV Dropie siete na odchyt drobných spevavcov a živolovné pasce na odchyt drobných zemných cicavcov.


Kontroly troch sieti prebiehali v pravidelných intervaloch. Cieľom odchytov bolo oboznámenie sa okrem druhu, pohlavia a veku jedinca, ako odlíšiť ešte migrujúceho druhu od toho, ktorý v okolí hniezdi, či čoskoro bude. Ako sa odlišujú jednotlivé pohlavia, či ktoré z druhov sú dutinové hniezdiče a ktoré si stavajú hniezda na stromoch, kroch či v trstine. Samozrejme priestor bol aj na mnohé otázky, ktoré zaujímali študentov. Odchytiť, označiť a opätovne vypustiť sa podarilo napr. kanárika poľného (Serinus serinus), penice čiernohlavé (Sylvia atricapilla) a najpočetnejším druhom v sieťach boli stehlíky zelené (Carduelis chloris), stehlíky obyčajné (Carduelis carduelis) a lastovičky obyčajné (Hirundo rustica).


Na druhý a tretí deň prebiehali praktické ukážky ochrany vtákov voči nárazom do elektrických vedení. Terénna prednáška spolu s kontrolou vedenia, prebehla blízkosti ošetreného vedenia 22 kV v lokalite Martovce, neskôr sme sa presunuli k lokalite Hliník a Komárno-Kava, s inštalovanými odkloňovačmi FireFLy a špirálami. Študenti si zároveň vyskúšali aké je to monitorovať a zapisovať reakcie vtákov na ošetrené vedenie a mohli tak v praxi vidieť to, čo sa dozvedeli deň predtým počas prednášky. Súčasťou druhého dňa bola aj kontrola a prezentovanie projektovej výsadby v lokalite Bodza a Lipové, s cieľom oboznámiť študentov s významom stromov ako jednej z možností ochrany vtákov pred nárazmi do el. vedení.V posledný deň po ukončení ranného monitoringu študenti zúročené a nadobudnuté poznatky využili pri prezentovaní získaných výsledkov a skúseností pred svojimi kolegami a odbornými lektormi. Mali tak zároveň možnosť vyskúšať si prezentovať výsledky, obhájiť svoje tvrdenia a závery, čo im veľmi pomôže aj počas blížiacej sa obhajoby bakalárskych prác. Všetkým držíme palce a veríme, že terénne práce a ich prínos im bude užitočný do odbornej praxe.

 

Foto: Marek Gális

 

partneri