Prevencia pred kolíziami

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a prevencie kolízií bude špecializovaným monitoringom preskúmaných takmer osem tisíc nadzemných elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV, za účelom identifikácie najnebezpečnejších úsekov z hľadiska kolízii. Následne budú tieto úseky ekologizované, prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov. Predpokladáme, že takto ekologizované budú vedenia v rozsahu približne 80 km. Dôležité je, že vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu a ochranu vtáctva. Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu.

Okrem toho bude vysadených minimálne 500 stromov, za účelom revitalizácie existujúcich vetrolamov, prípadne vytvárania nových, nakoľko takéto porasty môžu zvýšiť viditeľnosť elektrických vedení pre vtáctvo a obmedziť tak prípady nárazov. Aspekt vhodných porastov spočíva aj v tom, že čím bližšie sa porast k potenciálne rizikovému vedeniu nachádza, tým je väčšia šanca, že vtáky pri nadletovaní porastu zároveň nadletia aj susedné vedenia. Vysádzať sa budú dreviny zodpovedajúce druhovej skladbe a podmienkam daného prostredia.

K tomuto cieľu prispeje tiež vytvorenie koncepcie riešenia problematiky vzťahu nadzemných elektrických vedení vs. vtáctvo, v spolupráci so všetkými energetickými spoločnosťami, organizáciami životného prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré vyjadrilo podporné stanovisko projektu a záujem o spoluprácu. 

 

Informácie o projektových výsledkoch od 1. júla 2018 nájdete v priebežných výsledkoch tu.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 30. jún 2018:

  • Distribučná sieť elektrického vedenia môže mať rôzne formy negatívneho dopadu na mnohé druhy vtákov. Dĺžka siete elektrického vedenia na Slovensku je asi 35tisíc kilometrov. V rámci projektu LIFE Energia sme vyškolili 81 mapovateľov, ktorí vykonali prieskum takmer 7 tisíc kilometrov elektrického vedenia v 13 Chránených vtáčích územiach. Počas tohto prieskumu prešli mapovatelia 30 tisíc kilometrov za 15 mesiacov.

  • Zistilo sa, že iba 2,6 percenta kontrolovaného elektrického vedenia predstavuje pre vtáky najvyššie riziko kolízie. Na najnebezpečnejšie časti v dĺžke 82 kilometrov inštalujú tri energetické spoločnosti cez 8 tisíc kusov zviditeľňovacích prvkov štyroch rôznych typov. Do 30. júna 2018 bolo ošetrených 52 km: 22 kV elektrických vedení  33 km na západnom Slovensku zo strany ZSD a 19 km na východnom Slovensku zo strany VSD. Na východnom Slovensku bolo VSD ošetrených 7 km 110 kV elektrických vedení . Ďalšie vedenia boli ošetrené spoločnosťou SSE-D, ktorá nepatrí medzi projektových partnerov a to v oblasti projektového CHVÚ Poiplie. Odkloňovače - letecké gule - boli inštalované na 5 km úseku 110 kV vedenia. 3 druhy  odkloňovačov (RIBE lamely, špirála, FireFly) sú používané ZSD, 2 typy (špirála, FireFly) používa VSD.

  • Mapu ekologizovaných úsekov vedení 22 kV a 110 kV v rámci projektu LIFE Energia, aktuálnu k septembru 2018, nájdete tu.

  • Týmito opatreniami zachránime cez 600 vtákov ročne v spoločenskej hodnote 1,5 milióna EUR. Na inštaláciu sme vybrali tie úseky vedenia, ktoré boli na základe metodiky a na základe terénneho prieskumu vyhodnotené ako najnebezpečnejšie. Pokračujeme v monitoringu úsekov, na ktorých sú osadené odkloňovače, s cieľom zistiť ich účinnosť - overiť, ako na ne vtáky reagujú a či prípadne kolízie vtáctva s vedením pretrvávajú. Všetky elektrické vedenia s odkloňovačmi sú systematicky monitorované. Účinnosť troch inštalovaných odkloňovačov sa javí takmer takmer 100%. Viditeľnosť označených vedení bola potvrdená aj vtákmi - menia letovú dráhu oveľa skôr, ako v prípade neoznačených elektrických vedení.

  • Databáza navrhnutá v rámci projektu sa pravidelne aktualizuje a sú v nej zhromaždené všetky údaje. Špeciálny výstup z databázy bol pripravený v unikátnej podobe (ako príbehová mapa ArcGIS) a je propagovaný prostredníctvom webovej stránky projektu tu. Databáza obsahuje od začiatku projektu 4 563 záznamov.

  • Ďalším opatrením pre ochranu vtákov pred kolíziou je výsadba stromov. Vychádzame tu z predpokladu, že keď vtáky spozorujú stromy a letia ponad ne, nadletia aj susedné elektrické vedenie. Na základe plánu bolo vysadených 550 stromov: 250 stromov v blízkosti obce Jakubov, 240 stromov bolo zasadených v obci Lipové a 60 v Bodzi. Všetky stromy boli vysadené na najnebezpečnejších miestach, pokiaľ ide o riziko kolízií vtáctva s elektrickým vedením.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.