Ochrana dravcov na Slovensku

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

RPS logo sk 02Ochrana dravcov na Slovensku

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je mimovládna organizácia - občianske združenie, venuje sa výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov vo voľnej prírode na celom území Slovenska.

Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa naša organizácia zaoberá dlhodobo a systematicky. Už vyše 20 rokov spolupracujeme s energetickými spoločnosťami v rámci celého Slovenska pri riešení problému zásahov vtáctva elektrickým prúdom pri kontakte s konštrukciou stĺpu 22 kV napätia. Približne od roku 1990 sa podieľame na vývoji atestovaní prvkov akonštrukcií pre bezpečné dosadanie vtáctva, bez rizika zásahu elektrickým prúdom. Podieľali sme sa aj na úprave legislatívnych predpisov.

Problematika zásahov vtáctva elektrickým prúdom bola riešená vo všetkých LIFE projektoch, ktoré sme realizovali, okrem aktuálneho projektu LIFE Energia to boli, resp. sú konktrétne tieto projekty:

 • Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline (2012 - 2017, www.falcoproject.eu)

 • Ochrana orla krikľavého na Slovensku (2011 – 2015), www.dravce.sk/apomarina)

 • Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku (2010 - 2014) (www.dravce.sk/sokolraroh)

 • Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (2006 - 2010 (www.dravce.sk/sokolraroh)

 • Ochrana dropa fúzatého na Slovensku (2005 - 2009)

 • Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát (2003 - 2007)

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku, Mgr. Štefan Danko. Od roku 2004 vystupuje organizácia pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), pričom skratka organizácie vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, ako i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním. Od roku 1999 je organizácia registrovaná ako občianske združenie v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Poslaním RPS je združovať záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov, vzdelávať svojich členov i verejnosť a realizovať ďalšie aktivity na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. Medzi aktivity RPS patrí:

 • ochrana a výskum; pravidelný, koordinovaný monitoring stavu populácií dravcov a sov a ich biotopov, vytváranie náhradných hniezdnych príležitostí (výroba a inštalácia hniezd a búdok), stráženie hniezd, vytváranie potravných príležitostí (reštitúcia sysľa pasienkového), analýza potravných zvyškov, sledovanie priebehu hniezdenia a faktorov ohrozenia,

 • kontrola a riešenie najzávažnejších problémov a negatívnych antropických faktorov ohrozujúcich populácie dravých vtákov a sov; spolupráca s energetickými spoločnosťami pri riešení problematiky úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, prevencia a riešenie prípadov nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sú vtáky, vyhlasovanie a vytváranie ochranných zón v okolí hniezd chránených druhov, zabezpečenie záchrany ohrozených jedincov,

 • vzdelávanie verejnosti; poradenstvo, vydávanie informačných materiálov, organizovanie odborných prednášok a prezentácií, poskytovanie informácií prostredníctvom médií,

 • zvyšovanie odbornej úrovne členskej základne,

 • rozvoj spolupráce so zainteresovanými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,

 • príprava, resp. modifikácia legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia na procesoch správnych konaní.

Členovia projektového tímu RPS

LIFE team DeutschovaLIFE team TothovaLIFE team GalisLIFE team ChavkoLIFE team HaplLIFE team SmidtLIFE team BadidovaLIFE team Zuzkinova


Kontakt: Lucia Deutschová –manažérka projektu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana dravcov na Slovensku
Raptor Protection of Slovakia (RPS)
Trhová 54, SK-841 01 Bratislava 4
tel.: +421 911 882 626
www.dravce.sk
www.facebook.com/lifeenergia.sk

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.