Priebežné výsledky - jún 2016

Napísal(a)  nedeľa, 10 júl 2016 10:13

Pokračovala revízia zápisu dát týkajúcich sa technických informácií zmapovaných stĺpov a vykonaná bola aj záverečná fáza revízie a kontroly správnosti determinácie kadáverov uhynutých jedincov zistených počas oboch etáp monitoringu. V rámci databázy LIFE Energia prebehlo párovanie názvov fotiek fyzických súborov s názvami fotiek uvedených v databáze a následný import fotiek ku záznamom uhynutých jedincov vtákov - aktivita C1.

Prebehlo vodoprávne konanie na Okresnom úrade v Skalici - kde boli prítomní zástupcovia Okresného úradu v Skalici, SVP,a.s., MsÚ v Skalici a vlastníci okolitých poľnohospodárskych pozemkov, pre lokalitu pri Skalických rybníkoch. Stretnutie pozostávalo z rokovania a terénnej obhliadky plánovanej lokality určenej na výsadbu. U všetkých zúčastnených bolo vyjadrené pozitívne stanovisko k výsadbe, ku konaniu bude vypracovaná zo strany OÚ v Skalici záverečná správa.
Taktiež prebehla telefónna a mailová komunikácia so starostkami obce Lipové a Bodza k výsadbe pri Komárňanskom kanále, s pozitívnym stanoviskom k výsadbe ako zo strany dotknutých obcí (vlastníkov), tak správcov toku - SVP, a.s. v Komárne. Pre danú lokalitu očakávame v nasledujúcom mesiaci doručenie súhlasného stanoviska správcu toku - SVP.a.s. - aktivita C2, E5.

V rámci aktivity bol realizovaný monitoring na úsekoch vedení 22 kV a 110 kV ošetrených odkloňovacími prvkami na východe krajiny - aktivita D1.

Výstava – poslali sme žiadosti o cenovú ponuku na dodávku konštrukcie putovnej výstavy, na ktorej naďalej spolupracujeme s reklamnou agentúrou - aktivita E1.

Bol uskutočnený sociologický prieskum u mapovateľov, ktorí zabezpečovali terénne práce na overovaní metodiky identifikácie rizikových úsekov elektrických vedení. Prieskum bol zameraný na štruktúru mapovateľov z hľadiska povinných indikátorov: pohlavie (71% muži, 29% ženy), vek (88% v kat. 25 – 54 rokov, 12 % v kat. 15 – 24 rokov), vzdelanie (76 % VŠ, 24 % SŠ ) a ďalších ukazovateľov: povolanie (61% v environmentálnych odboroch, 33 % v nesúvisiacich, 6% nezamestnaní), bydlisko (25% v rámci projektového územia). Zisťovali sme aj motiváciu a osobné názory a postrehy mapovateľov, všetci vyhodnotili prácu mapovateľa ako prínosnú s vysokou mierou zvýšenia poznatkov a povedomia o problematike, len 4% by nevyužili príležitosť stať sa mapovateľom znovu. Z prieskumu vyplynula potreba posilniť environmentálnu výchovu na školách - aktivita E3, D4.

V júni sme publikovali 1 tlačovú správu, zaznamenali sme 16 mediálnych výstupov, z toho 8 online výstupov, 3 výstupy v printoch, 4 výstupy televízii a 1 výstup rádiu. O projekte sme pravidelne informovali na Facebook stránke, na webovej stránke sme okrem tlačovej správy publikovali článok o výstupoch projektu s fotografiami (http://lifeenergia.sk/index.php/aktuality/item/678-dva-dni-sme-sa-mohli-chvalit-vysledkami). O výsledkoch projektu sme informovali v pravidelnom mesačnom Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku. Pripravili sme aj článok v anglickom jazyku, ktorý bol publikovaný na stránke Európskej Komisie (http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2016/june/index.htm#squirrels) - aktivita E4.


Pracoviskám Štátnej ochrany prírody, prednostom okresných a krajských úradov a obecným úradom sme 3.6. mailom rozoslali podklad k vyhodnoteniu účinnosti prvkov využívaných na ochranu vtáctva pred nárazmi s ponukou spolupráce - aktivita E5.


V dňoch 7.-8.6. sa konala misia – kontrola v projektovom území, spojená s administratívnou kontrolou. Na misii sa zúčastnili aj zástupcovia MŽP SR - aktivita F1.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.