LIFE Energia spája ľudí

Napísal(a)  Mária Zuskinová štvrtok, 25 august 2016 10:45

Sociologický prieskum, ktorý sme realizovali medzi mapovateľmi nášho projektu, priniesol veľmi zaujímavé výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli údaje a pomohli nám získať toto skvelé vyhodnotenie!

Odpovede na otázky prieskumu boli získané celkovo od 53 mapovateľov, ktorí neboli pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, z celkového počtu 54 mapovateľov zapojených do monitoringu v rámci projektu. Iba jeden mapovateľ neposkytol údaje pre účely monitoringu.

Výsledky sme rozdelili na 5 častí do samostatných článkov, všetky nájdete na našej web stránke.

Z popisných odpovedí mapovateľov vyplynuli zaujímavé postrehy:

  • potvrdila sa potreba vyššieho zapojenia environmentálnej problematiky do výučby na ZŠ a/alebo SŠ, ako zdôvodnenie sa uvádza nízke povedomie verejnosti, strata vzťahu k životnému prostrediu, ľahostajnosť,

  • viacerí odporúčajú zahrnúť problematiku vhodnou formou už v rámci MŠ,

  • väčšina považuje za vhodné riešenie, resp, ideálny stav samostatný predmet, ako nadstavbový za predpokladu kvalitného odborného zastrešenia,

  • ako problematickú vidia reálnu uskutočniteľnosť – kvalita pedagógov, osnov a naplnenia myšlienky, pridanie predmetu samo o sebe to nerieši,

  • časť považuje za riešenie zvýšiť podiel aplikovaných a cielených environmentálnych poznatkov v rámci existujúcich súvisiacich predmetov, aj tu ale výsledok závisí od osnov, odbornej zdatnosti a pod.,

  • vyplynula aj potreba environmentálneho vzdelávania pedagógov rôznych zameraní, aby sa zvýšila úroveň výučby v tomto smere,

  • je treba podporovať najmä aplikované spôsoby výchovy, individuálne aktivity s reálnym výsledkom,

  • výchova v tomto smere je potrebná celoplošne, celoživotne, nielen na školách, všetkými prostriedkami,

  • najvýznamnejšie a nezastupiteľné miesto pre environmentálne vedomie má výchova v rodine, prirodzené pôsobenie od najmenšieho veku, bez toho sa aj pôsobenie školy míňa účinku.

V predošlej časti sme sa venovali aj stratám, ktoré mapovatelia zaznamenali. Teraz by sme mohli uviesť aj nálezy, pretože mnohí mapovatelia si v skupine našli partnerov, konala sa jedna svadba a narodilo sa jedno dieťa. Parafrázovali sme preto známy slogan a prispôsobili ho našim poznatkom: LIFE Energia connecting people (LIFE Energia spája ľudí).

Keďže s mapovaním nekončíme a nastupujeme na novú etapu – overovanie účinnosti prvkov, tešíme sa na ďalšie postrehy, zážitky a skúsenosti našich mapovateľov ☺

Predchádzajúce časti prieskumu:

1 časť: Vysokoškoláci v teréne

2. časť: Pohyb mimo chodníkov a tímová práca

3. časť: Pri kolízii s miestnymi občanmi som takmer prišiel o manželku

4. časť: Viac enviro výchovy na školách