V Banskej Bystrici o rozšírení spolupráce na projekte

Napísal(a)  Marek Gális pondelok, 12 február 2018 11:38

6. februára sa v Banskej Bystrici stretli partneri projektu LIFE Energia – Ochrana dravcov na Slovensku a Štátna ochrana prírody SR. Témou boli aktuálne dosiahnuté výsledky a pokračovanie spolupráce na projektových aktivitách. Zastúpené boli Správy chránených území – CHKO/CHVÚ Ponitrie, Latorica, Záhorie, Dunajské luhy, Prešov, Vihorlat.


Na začiatok stretnutia odzneli pozitívne skúsenosti so spoluprácou na posudzovaní ekologických aspektov nových navrhovaných trás, resp. rekonštrukcií existujúcich vedení. Intenzívna je tiež vzájomná komunikácia pri posudzovaní vhodnosti nových prvkov, resp. inovácií tých, ktoré sú už zavedené do praxe. Spoločne navrhujeme v predstihu pred realizáciou do projektov také opatrenia, aby sa predchádzalo úhynom a zraneniam vtáctva v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a tak isto z dôvodu nárazov do nadzemných vedení.


Vždy sú nevyhnutnou a prínosnou pomocou najnovšie výsledky známe práve z projektu LIFE Energia. Zdôraznilo sa, ako projekt prispel k objaveniu nových skutočností, resp. upresneniu doposiaľ známych faktov – rozsah a druhové zloženie obetí nárazov, fenomén labute, najviac rizikové typy konštrukcií stĺpov, oblastné špecifiká a podobne. K výsledkom napomohli aj pracovníci ŠOP SR, ktorí participovali na monitoringu vedení.

 

Pracovníci ŠOP SR sa aj naďalej budú podieľať spolu s ostatnými mapovateľmi na kontrole účinnosti odkloňovacích prvkov na ochranu vtáctva pred nárazmi, ktoré postupne pribúdajú v projektových územiach. Okrem toho, pozornosť spolu zacielime aj do oblastí hniezdenia sokola rároha a orla kráľovského, obzvlášť v období, keď budú hniezda opúšťať mláďatá.

Úvodná fotografia: Peter Petluš