Priebežné výsledky - október 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová utorok, 06 november 2018 09:56

 

VSD realizovali inštaláciu odkloňovacích prvkov v lokalitách ID33 Sirnik-Brehov, ID47 V.Raškovce, ID23 N.Myšľa, ID40 Oborín-Zatín. ZSD dokončili ekologizáciu všetkých úsekov 22 kV vedení v rámci projektu, v rozsahu 43 km - C1.

 

Pokračovala kontrola výsadby stromov – stavu drevín a starostlivosti v lokalite Jakubov - C2.

 

V rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach aj na klinike v Košiciach sa UVLF starala o 8 pacientov, z toho 5 bolo novoprijatých. Rovnako profesionálna starostlivosť je poskytovaná v záchranných staniciach ŠOP SR - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Koordinácia kontroly úsekov so všetkými mapovateľmi, vrátane pracovníkmi ŠOP SR - D1.

 

Sysle sa už uložili na zimný spánok, tento rok bol však rekordný – ešte 20. októbra sysle pobehovali po lokalite v Hrhove, akoby ani jeseň neprišla - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.

 

V októbri sme zverejnil 2 tlačové správy v sekcii Aktuality. Veľký úspech mali mapy s presnou lokáciou úsekov ekologizovaných v rámci projektu, s využitím nástroja ArcGis online - E3.

 

Zúčastnili sme sa konferencie venovanej ochrane sysľa pasienkového, ktorá sa konala 3.-5.10. v Budapešti. Prezentovali sme tu úspešné aktivity na záchranu sysľa na našich dvoch projektových aktivitách.
Do časopisu Dravce a sovy 2/2018 boli spracované dva články, týkajúce sa projektu, časopis bude publikovaný v novembri.
Pripravili sme dva abstrakty príspevkov, ktoré chystáme na konferenciu Zoológia 2018 – jeden o bezpečnejších vedeniach a tým aj krajine pre vtáctvo, druhý o aktivitách venovaných sysľovi pasienkovému v Slovenskom krase.
Pripravili sme tlačovú správu o zverejnení máp ekologizovaných úsekov vedení a o jesennej migrácii s prepojením na projekt.
Pracovali sme na článku do časopisu Quark o sokolovi rárohovi (bude zverejnený v novembrovom čísle) a pripravujeme ďalší článok na tému vtáky vs. elektrické vedenia.
Zaznamenali sme 17 mediálnych výstupov, z toho 10 v online forme, 2 reportáže v rádiu a 5 reportáží v TV.
Reportáže boli zamerané na prípad otráv dravcov z obce Baloň, v tejto veci aktuálne prebieha súdny proces. Tento prípad bol odhalený vďaka mapovateľom projektu LIFE Energia v roku 2015 - E4.

 

Komunikácia s firmou Green Oasis k starostlivosti o stromy na projektových lokalitách, informovanie o náhradnej výsadbe.
Komunikácia s energetickými spoločnosťami k inštalácií odkloňovacích prvkov na zostávajúcich úsekoch el. vedení 22 kV a 110 kV.
Kontrola správnosti inštalácie odkloňovacích prvkov na vybraných úsekoch vedení na Záhorí s pracovníkom projektového partnera Západoslovenská distribučná.
Stretnutie so zástupcom firmy ELV produkt ohľadne prípravy stanoviska nových typov stožiarov vedenia 110 kV z pohľadu ochrany vtákov pred elektrokúciou a nárazmi do vedení.
Vyjadrenie pre územno-technickú štúdiu pre stanovenie trasy 2x400 kV Veľké Kapušany – opatrenia na ochranu vtáctva.
Na základe požiadavky VSD a záujmu prezentovať projektové výsledky sme vypracovali podklad týkajúci sa aktivít a výsledkov projektu. Bude prezentovaný zástupcom organizácie CIGRE, združujúcej energetické spoločnosti z viac ako 90 krajín sveta, ktorá má 1250 členov - E5.

 

Komunikácia s kolegami z ČR, s českým ministerstvom ŽP a úradom vlády, ohľadom spolupráce pri príprave podkladu – problematika vtáctvo vs. elektrické vedenia v Dunajsko-karpatskom regióne - F3.