Kľúčoví hráči v Dunajskej delte

Napísal(a)  Lucia Deutschová utorok, 01 október 2019 18:04

Dunaj je najviac medzinárodnou riekou na celom svete. Prechádza územím desiatich krajín. Pre milióny vtákov predstavuje Dunaj strategický migračný koridor, každoročne tadiaľto prelietajú na svoje zimoviská a späť, nachádzajú tu potravu i odpočinok. Sieť, ktorú rieka vytvára, nie je len ekologická. Interreg projekt s názvom DANUBEparksCONNECTED a v rámci neho iniciatíva DANUBE FREE SKY, významne prispeli k zvýšeniu povedomia a prehĺbeniu spolupráce v oblasti, ktorá má na vtáctvo významný vplyv. Ide o otázku vplyvu siete nadzemných elektrických vedení, teda problémy zásahov elektrickým prúdom pri pokuse o pristátie na konštrukciu stĺpu a nárazy do drôtov vedení.


Ochrana dravcov na Slovensku sa, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a energetickými spoločnosťami, problematike venuje už viac ako 30 rokov, najnovšie v rámci projektu LIFE Energia. Privítali sme preto záujem o spoluprácu a výmenu skúseností s krajinami pozdĺž Dunaja. Táto spolupráca začala vo februári 2017 našou účasťou na úvodnej konferencii projektu DANUBEparksCONNECTED v nemeckom Ingolstadte. Odvtedy sme sa podieľali na príprave projektového dokumentu Position Paper, pomohli sme pri realizácii pilotnej aktivity v Bratislave (umiestnenie prvkov neďaleko Šamorína na lokalite, ktorú sme v rámci LIFE Energia určili ako rizikovú). Participovali sme na príprave Dunajskej Stratégie, ako aj na Policy Paper k ochrane vtáctva pred negatívnym vplyvom elektrických vedení v Dunajsko-karpatskom regióne. Vyvrcholením spolupráce krajín pozdĺž rieky, ktorá má prívlastok aj európska Amazonka, bola príprava a podanie veľkého, ambiciózneho projektu s názvom LIFE Danube Free Sky.


16.-17.9.2019 sa v rumunskom meste Tulcea konala záverečná konferencia iniciatívy DanubeFreeSky v rámci Interreg projektu, venovaná bilancovaniu dosiahnutých výsledkov a predovšetkým výmene skúseností na medzinárodnej úrovni. Veľmi radi sme prijali pozvanie toto podujatie moderovať, prezentovať svoje skúsenosti a výsledky projektu LIFE Energia, ako aj podieľať sa na zostavení záverov a odporúčaní pre ďalšie rozvíjanie zmysluplnej spolupráce.


Predpoludnie prvého dňa patrilo hosťujúcej krajine, pričom aktivity predstavil zástupca Rumunskej ornitologickej spoločnosti. Následne boli prezentované dva hlavné tematické okruhy dokumentu Position Paper – zásahy prúdom a nárazy do vedení a ich riešenia pozdĺž Dunaja. Popoludnie prvého dňa sa konal výlet loďou do delty Dunaja, pričom mesto Tulcea je východiskovým miestom. Na lodi dostalo priestor 7 krajín (DE, AT, SK, HU, RO, BG, CR), aby predstavili svoje úspechy a skúsenosti. Druhý deň bol prezentovaný ďalší príspevok z Rumunska. Spestrením celého programu bol príspevok zástupcu BirdLife International, ako aj prezentácie zástupcov energetickej spoločnosti z Nemecka a z Rumunska.

Slovenskú "delegáciu" okrem našej organizácie - Ochrana dravcov na Slovensku, zastupovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody SR.


Konferencia bola vynikajúcou príležitosťou na výmenu skúseností nie len na úrovni „ochranárov“, ale poskytla priestor na otvorenú komunikáciu s kľúčovými skupinami – s energetickými spoločnosťami. Pre efektívnu ochranu vtáctva pozdĺž Dunaja je systematická a dlhodobá spolupráca dotknutých krajín nevyhnutnosťou. Preto veríme, že platformy, ktoré boli vytvorené a ktoré takpovediac naštartovali aktivity v tomto smere, budú môcť prehĺbiť všeobecné poznatky a realizovať praktické opatrenia v rámci už spomenutého projektu LIFE Danube Free Sky.