Priebežné výsledky - október 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 08 november 2017 20:37


Inštalácia odkloňovacích prvkov na západe zo strany ZSD bola pre rok 2017 ukončená, všetky úseky určené na ošetrenie v roku 2017 boli zrealizované. Na východnom Slovensku pokračovali inštalácie zo strany VSD na úsekoch 22 kV a 110 kV vedení - C1.


V lokalite Bodza a Lipové bola dňa 19.10. realizovaná kontrola stromov a oporných drevených kolov a dňa 20.10. bola realizovaná náhradná výsadba na daných lokalitách - C2.


Všetky projektové stanice poskytovali v októbri potrebnú starostlivosť vtáčím pacientom - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov - D1.

Pokračoval monitoring jedincov a priebehu hibernácie - D3.


Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. 7. novembra sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy pre študentov fakulty a verejnosť - E1.


V októbri sme zverejnili 4 články v sekcii Aktuality, 1 článok v časti Blog/Vtáčia Akadémia - E3.

 

Vydali sme

, aby mohli byť naďalej s nami - E4.

 

Bola realizovaná komunikácia so zástupcom firmy Green Oasis, starostkou obce Bodza, Lipové, Jakubov ohľadne zistených skutočností z realizovaných kontrol drevín vo všetkých lokalitách a z realizovanej náhradnej výsadby.
Pre účely ďalšej spolupráce v procese plánovanej výstavby 2x 400 kV vedenia Lemešany – Voľa, ohľadom ktorej nás oslovila projektantská firma, sme vyjadrili dňa 26.10.2017 požiadavku voči projektovej firme Transmission Lines Projects, spol. s r.o., na oslovenie v procese súčinnosti ďalšieho vypracovania stupňov projektovej dokumentácie z hľadiska vyjadrenia k navrhovanej stavbe v zmysle rešpektovania záujmov ochrany vtáctva - E5.


Bol dokončený audit projektu k MTR - F1.