Priebežné výsledky - február 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová štvrtok, 08 marec 2018 11:50

 

Prebiehala revízia a doplnenie historických dát o nálezoch kadáverov do projektovej databázy. Pokračovala inštalácia prvkov FireFly na východnom Slovensku - C1.

 

Kontrolovali sme dosadbu – stav drevín a starostlivosť - C2.

 

Priebežne sme spracovávali dáta z monitoringu ošetrených úsekov. Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Prebiehala kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Počas monitoringu na projektových lokalitách sa podarilo natočiť mapovateľom viacero bezpečných preletov jedincov ponad ošetrené el. vedenie prvkom FireFly, špirála aj lamely - D1.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.

 

V januári sme zverejnili 3 tlačové správy a 3 články v sekcii Aktuality - E3.

Vo februári sme publikovali tlačovú správu zameranú na výsledky zimného sčítania dravcov, ďalšiu o ekologizácii vedení na východnom Slovensku a tiež o zvieratách v zime, s prepojením na sysle a inštaláciu odkloňovačov vedenia. Zaznamenali sme 28 mediálnych výstupov, z toho 18 v online forme, 5 v tlačenej forme, 1 výstup v rádiu, 4 v televízii.

Pripravili sme ďalšiu tlačovú správu – k výstave o orlovi krikľavom, ktorú v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach. Vernisáž bude 1. marca o 17:00 hod., o jej konaní sme informovali novinárov a členov tímu LIFE Energia, médiám sme zaslali pozvánku. V rámci výstavy sa pripravuje aj Noc múzeí, na ktorej sa zúčastní aj projekt LIFE Energia.

Pravidelne sme aktualizovali Facebook a partnerom a priaznivcom zaslali každomesačný Spravodaj Ochrany dravcov na Slovensku.

Boli vypracované a zaslané dva abstrakty na Zoologické dny Praha, ktoré sa uskutočnili 8.-9. februára. Konferencie sme sa zúčastnili formou posteru, ktorý sa týka vyhodnotenia úhynov labutí zistených počas realizácie monitoringu vedení a taktiež formou prednášky, zameranej na vyhodnotenie doposiaľ získaných poznatkov o účinnosti odkloňovacích prvkov na projektových lokalitách. Výstupom konferencie je zborník abstraktov. O konferencii sme písali v článku tu - E4.

 

Aktívna komunikácia s partnermi z energetických spoločnosti ohľadne inštalácie odkloňovacích prvkov, náročnosti inštalácie el. vedení do zeme a pod. Aktívna komunikácia s pracovníkmi ŠOP SR k zisteným poznatkom z terénu v lokalitách CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Dunajské luhy. Komunikácia s ornitológmi v regiónoch o rozsahu potreby a prioritách ošetrenia stĺpov 22 kV vedení proti zásahu vtákov elektrickým prúdom v areáli hniezdneho rozšírenia orla kráľovského (úprava podkladových máp) - E5.

 

Dňa 6.2. sme sa zúčastnili pracovného stretnutia organizovaného v spolupráci so ŠOP SR v Banskej Bystrici, o ktorom sme písali tu. Cieľom stretnutia bolo predstavenie doposiaľ realizovaných aktivít v spolupráci s pracovníkmi ŠOP SR, ktorí participovali na monitoringu v rámci aktivity C1 a nastavenie spolupráce v rámci aktivity D1. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých dotknutých správ ŠOP SR v rámci projektu LIFE Energia. Výstupom stretnutia je zápisnica, prezenčná listina a fotodokumentácia - F1.

 

Prebiehala aktívna komunikácia s oslovenými zahraničnými partnermi ohľadne dotazníkov a kontrola vyplnených dotazníkov a zaslaných fotiek. Cieľom dotazníka je zber údajov o problematike vtáky vs. elektrické vedenia zo zahraničia. Doposiaľ sme obdržali 14 dotazníkov z 13 krajín a dostali prísľub na vyplnenie a zaslanie od niekoľkých ďalších.