Priebežné výsledky - november 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 05 december 2018 13:52

 

VSD inštalovali odkloňovacie prvky v lokalitách ID 50 Drahnov a ID 72 Somotor. ZSD ošetrili už všetky úseky 22 kV vedenia naplánované v rámci projektu LIFE Energia, v rozsahu 43 km - C1.

 

Pokračovala kontrola projektovej výsadby a plánovanie prípadnej dosadby. Oprava informačných tabúľ v lokalite Bodza a Lipové (natieranie konštrukcie + osadenie nových informatívnych podkladov) - C2.

 

Všetkým pacientom je v projektových rehabilitačných staniciach poskytovaná odborná starostlivosť -C4.

 


Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Údaje sú zaznamenávané do projektovej databázy - D1.

Pripravovali sme búdky a hniezdne podložky na budúcu sezónu - D2.

 


Na oboch lokalitách pokračovalo počítanie syslích nôr - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť, už aj s novými svetlami - E1.

 


Zverejnili sme dva články v sekcii Aktuality, jednu tlačovú správu a článok o sledovanosti webovej stránky - E3.

 


Publikovali sme tlačovú správu o sysľoch z projektových lokalít.
Zaznamenali sme 10 mediálnych výstupov, z toho 8 v online forme a 2 vo forme tlače. Vyšiel článok v magazíne o vede a technike Quark – v online i tlačenej forme.
Pripravili sme ďalší článok do časopisu Quark o problematike vtáky vs elektrické vedenia so zameraním na projektové výsledky.
Účasť a prezentovanie problematiky vtáky a elektrické vedenia, aktivít a výsledkov projektu LIFE Energia a jeho prínosov v oblasti ochrany dravcov so zameraním na sokola sťahovavého v rámci projektových území Life Energia na 9. medzinárodnej konferencii MAVIR 2018 v Budapešti (8. novembra)
Na základe pozvania zo strany MŽP sme 13. novembra prezentovali skúsenosti s implementáciou, partnerstvom a financovaním projektu Life Energia na seminári „Posilnenie investícií do sústavy Natura 2000 prostredníctvom fondov EÚ a aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027 (PAF)“
Prezentovanie čiastkových výsledkov monitoringu inštalácie odkloňovacích prvkov z pohľadu eliminácie nárazov vtákov v rámci prezentácie „Bezpečne a plynulo vďaka projektu Life Energia“ (24. novembra) + prezentovanie výsledkov manažmentu plôch sysľa pasienkového s názvom „Kto sysľovi jamu kope, zbytočne sa trápi“ (23. novembra) na medzinárodnom vedeckom kongrese „Zoológia 2018“, ktorý sa konal na Technickej Univerzite vo Zvolene (22.-24. november). Výstupom z vedeckého kongresu je zborník abstraktov - E4.