Priebežné výsledky - apríl - jún 2019

Napísal(a)  Lucia Deutschová pondelok, 12 august 2019 14:22

 

C1: Inštalácia pre 22 kV je ukončená. Inštalácia zvyšných úsekov 110 kV zo strany VSD bude pokračovať v čo možno najbližšom termíne vzhľadom k termínom vypínačiek el. vedení a poveternostným podmienkam, inštalácia je plánovaná na mesiace august až september.


C2: Boli realizované kontroly stromov vysadených v rámci projektu a starostlivosti.


C4: Na UVLF bolo ošetrovaných spolu 9 jedincov, z toho novoprijatých bolo 8.


D1: Ošetrené úseky boli kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola/úpravy a spracovanie došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov.


D2: Prebieha monitoring a vyhodnocovanie obsadenosti búdok a hniezd + vyhodnotenie hniezdnej sezóny.


D3: Prebieha monitoring sysľov a vplyv projektových aktivít.


D4
- V priebehu apríla a mája bol uskutočnený celoplošný záverečný prieskum verejnosti za účelom vyhodnotenia edukatívneho dopadu projektových aktivít pre účely socioekonomickej štúdie, na základe distribúcie on-line ankety bolo získaných takmer 1900 vyplnených dotazníkov od školskej mládeže, 380 od pedagógov a 470 od respondentov širokej verejnosti
- vyžrebovaní účastníci prieskumu obdržali propagačné materiály, trieda zo ZŠ Pusté Úľany získala a absolvovala exkurziu v informačnom stredisku a rehabilitačnej stanici pri CHKO Ponitrie


E4
- V júni bol uverejnený článok vo Vetžurnále KVL SR (str. 34.) článok 3 spoluautorov – MVDr. Molnár, PhD., MVDr. Vrabec, MVDr. Major, PhD. „Fraktúry tibiotarzu u vtákov a možné spôsoby ich fixácie“. Zmienka o projekte tam je v rámci časti Materiál, aj keď pôvodnú vetu skrátili.
- MVDr. Molnár, PhD. prezentoval výsledky projektu počas konferencie/workshopu pre zahraničných študentov UVLF, ktorá sa konala pod záštitou IAF a klubu sokoliarov UVLF dňa 2.5.2019 na pôde UVLF.
- Zaznamenali sme 22 mediálnych výstupov, z toho 10 v online forme, 3 v tlači (článok v Dravce a sovy je v prílohe emailu), 3 reportáže v rádiu a 6 reportáží v TV. V spolupráci s partnermi sme pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pripravili záverečnú tlačovú konferenciu.
- Film bol doplnený o nové zábery a upravili sme scenár.
- Intenzívne prebieha príprava článkov a spracovanie dát do časopisu Slovak Raptor Journal.

 

E5
- komunikácia s firmou Green Oasis ohľadne správy o starostlivosti o stromy za rok 2018 a ku náhradnej výsadbe v roku 2019 a k realizovanej údržbe počas mesiacov apríl, máj a jún.
- komunikácia so zástupcom VSD k realizácií ošetrenia 22 kV vedenia, na ktorom dochádzalo k úhynom.