Ministerstvo životného prostredia SR

Napísal(a)  MŽP SR štvrtok, 12 február 2015 01:00

logo mzpsrMinisterstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane:

a) ochrany prírody a krajiny,

b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu,

c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

d) ekologických aspektov územného plánovania,

e) odpadového hospodárstva,

f) posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h) geologického výskumu a prieskumu,

i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a i.

Viac z tejto kategórie:
« Štátna ochrana prírody SR

partneri