Štátna ochrana prírody SR

Napísal(a)  ŠOP SR štvrtok, 12 február 2015 01:00

ŠOP SRŠtátna ochrana prírody SR

Štátna ochrana prírody je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štátna ochrana prírody ako osobitná odborná organizácia v rámci hlavnej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

a) spracovávanie koncepčných a metodických materiálov a podkladov pre tvorbu právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny,

b) spracovávanie odborných stanovísk a podkladov pre rozhodovaciu a inú činnosť orgánov ochrany prírody a účasť na konaniach a poradách súvisiacich s činnosťou orgánov ochrany prírody,

c) spracovávanie projektov ochrany chránených území a chránených stromov a iných odborných podkladov a stanovísk pri vyhlasovaní (zmene, zrušení) osobitne chránených častí prírody a krajiny, označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,

d) obstarávanie, spracovanie a vedenie vybranej dokumentácie ochrany prírody a krajiny, poskytovanie informácií z nej a realizácia vybraných opatrení z nej vyplývajúcich, vykonávanie a zabezpečovanie meračskej dokumentácie jaskýň,

e) spracovanie odborných podkladov pre posudzovanie vplyvov na osobitne chránené časti prírody, určovanie environmentálnej škody a pre územné systémy ekologickej stability,

f) odbornú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny vrátane sledovania dodržiavania podmienok ich ochrany, sledovania ich stavu, vykonávania revízie a štátneho dozoru,

g) realizáciu opatrení v chránených územiach súvisiacich s ich obhospodarovaním za účelom zlepšovania stavu predmetu ich ochrany, h) realizáciu projektov zameraných na ochranu biodiverzity, ochranu jaskýň a ekologickú optimalizáciu krajiny,

i) vykonávanie prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny vrátane zhromažďovania, uchovávania a vyhodnocovania údajov o ich stave,

j) monitorovanie jaskýň a ich prírodných zložiek, monitorovanie stavu a zmien prírodných biotopov, populácií druhov európskeho a národného významu, vrátane návrhu opatrení na zachovanie a zlepšenie ich priaznivého stavu,

k) sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia inváznych druhov a uskutočňovanie opatrení na odstraňovanie inváznych druhov,

l) tvorbu, dopĺňanie a poskytovanie informácií z informačného systému ochrany prírody a krajiny, tvorba aplikovaných geografických informačných systémov pre potreby ochrany prírody,

m) vedenie a dopĺňanie databáz chránených druhov európskeho a národného významu, prírodných biotopov, prírodných vodopádov, jaskýň a iných účelových evidencií v oblasti ochrany prírody a krajiny, vrátane špecializovaných archívov a odborných knižníc,

n) zabezpečuje výkon stráže prírody a koordináciu činnosti členov stráže prírody,

o) kultúrno-výchovnú činnosť, propagačnú a edičnú činnosť, organizovanie odborných konferencií, seminárov a sympózií v rozsahu svojej pôsobnosti,

p) činnosť informačných stredísk ochrany prírody a krajiny a iných výchovných zariadení ochrany prírody a krajiny, budovanie a prevádzku náučných chodníkov a náučných lokalít,

q) prevádzku, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň, vykonávanie sprievodcovskej činnosti a vyberanie vstupného do sprístupnených jaskýň, budovanie a udržiavanie objektov a zariadení na prevádzku jaskýň,

r) ochranu chránených rastlín a chránených živočíchov prostredníctvom záchranných chovov vrátane ich repatriácie do voľnej prírody, prevádzku chovných a rehabilitačných staníc,

s) vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, a evidenciu chránených rastlín a chránených živočíchov pre potreby orgánov štátnej správy,

t) vykonávanie znaleckej, expertíznej a poradenskej činnosti v rámci svojej pôsobnosti,

u) správu jaskýň a vybraných pozemkov v chránených územiach, ktoré sú vo vlastníctve štátu, v) vyberanie vstupného do chránených území, w) uzatváranie dohôd o finančnom príspevku, posudzovanie odborných podkladov pre výplatu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov v chránených územiach,

x) zúčastňovanie sa na medzinárodnej spolupráci, plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a smerníc ES v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorými je Slovenská republika viazaná, na uskutočňovaní medzinárodných a bilaterálnych programov, projektov v rámci svojej pôsobnosti, zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných environmentálnych a speleologických organizáciách,

y) vykonávanie správy chránených rastlín, neživých spracovaných chránených živočíchov a exemplárov rastlín, ktoré sa stali majetkom štátu ) ,

z) plnenie úlohy vedeckého orgánu Slovenskej republiky ) na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

 


Kontakt:

Ing. Erik Krivosudský
koordinátor projektov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ŠOP SR, pracovisko Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
tel: 051 756 74 17
mob: +421 903 570 186

 

 

 

partneri