Marek Szabo pre LIFE Energia: Peši prešiel toľko, že dnes by už bol na futbale v Miláne - 1.časť

Napísal(a)  Marek Gális a Martina Brinzíková Badidová pondelok, 09 november 2015 13:50

Marek Szabo patrí k jedným z našich mapovateľov elektrických vedení. Pochádza z Prievidze, ale ako sám hovorí, väčšinu života strávil mimo svojho domova.

Odbor Životné prostredie vyštudoval najprv na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. V roku 2013 ukončil štúdium Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v obore Ochrana a využívanie krajiny a získal magisterský titul v študijnom programe environmentalistika.

Marek patrí medzi mapovateľov, ktorí nás pravidelne zásobujú výbornou fotodokumentáciou. Teraz prinášame prvú časť rozhovoru s ním, v ktorom nám priblíži „Deň mapovateľa“.

1. Ako si sa dozvedel o Ochrane dravcov na Slovensku (RPS) a ako si sa dostal k práci na projekte LIFE Energia?

Už od strednej školy som sa venoval ekológií a zúčastnil sa na viacerých projektoch, či už to bol „Monitoring ornitocenóz na Hornej Nitre, „Zimné sčítanie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Podunajsku“, „Zimné sčítanie vodného vtáctva“ – úsek mŕtveho ramena rieky Nitry, „Monitoring vybraných druhov dravcov a sov v Hornonitrianskej a Rajeckej kotline“ a ďalších iných. Mimovládna organizácia RPS mi bola už blízka. Po ukončení štúdia sa mi naskytla príležitosť priložiť ruku aj ku projektu LIFE Energia, ktorého myšlienka ma veľmi nadchla a cez dobrých kamarátov z čias štúdia Mareka Gálisa a Romana Slobodníka som sa o projekte dozvedel a stal sa tak mapovateľom. Na tomto projekte pracujem od začiatku samotného mapovania, teda od januára 2015 až do teraz, čo je spolu viac ako 10 mesiacov.

2. Ako prebieha tvoj deň mapovateľa?

Každý jeden deň mapovania je vždy niečím výnimočný. V teréne najmä počas letných dní bolo nevyhnuté vstať čo najskôr, ideálne ešte pred svitaním, teda okolo 4:00 ráno. Malo to viacero dôvodov. Jednak to boli vysoké teploty, ktoré z nás dokázali vysať aj poslednú kvapku energie, pokiaľ sme mapovali počas obedných hodín. Zároveň to bolo aj kvôli aktivite vtákov, ktorá je v ranných hodinách najvyššia. Úlohou mapovateľa v teréne je okrem iného zaznamenať aj aktivitu vtákov v okolí elektrických vedení. Sú to cenné dáta, ktoré nám poskytujú informácie o ich správaní, reakcii na vedenie, prelety a presuny v krajine. Mapovanie nerobím osamote. Pracujem v skupine s ďalšími mapovateľmi, celkovo tvoríme asi 4 až 5 člennú partiu. Takýchto skupín je viacero a každá ma „pridelené“ svoje projektové územie, v ktorom mapuje. My máme na starosti CHVÚ Ostrovné lúky a niektoré úseky v CHVÚ Dolné Považie, Dunajské luhy a občas skočíme pomôcť aj s mapovaním do projektového územia v Lehniciach.

Mapovanie v rámci projektu má 2 etapy. Prvá etapa prebiehala od decembra minulého roka a skončila v marci 2015. Bol to prvotný monitoring vedení, ktorého cieľom bolo zmapovať elektrické vedenia 22 kV a 110 kV v rámci projektových území a zaznamenať dôležité informácie v krajine, ako prítomnosť vetrolamov v okolí vedení, prvky krajinnej štruktúry a iné.

Prvotné mapovanie prebiehalo nasledovne. Vybraný úsek linky sa prechádzal cik - cakovite a zaznamenávali sa okrem úhynov vtákov pod elektrickým vedením aj technické informácie o vedení, teda polohu stĺpu, počet liniek vedenia, počet a typy konzol, použité ekochráničky, ktoré sú určené na minimalizáciu úhynov vtákov v dôsledku zásahom elektrickým prúdom. Pri tomto mapovaní bolo dôležité zaznamenávať aj vegetáciu v okolí vedenia. Bolo to nutné pre etapu druhotného monitoringu, ktorá prebieha od apríla 2015 a končí vo februári 2016. Podľa vegetácie, ktorú sme zaznačili počas prvej etapy, teraz vieme povedať, kde v území je vysadená aká kultúrna plodina, kríky, lesy a podľa toho sme si vedeli naplánovať, ktoré linky budú v ktorom čase schodné na mapovanie. Je to veľmi dobrá pomôcka, najmä počas letných mesiacov, kedy sú plodiny najvyššie, polia doslova nepriechodné a taktiež vieme odhadnúť termíny kosby a teda sústrediť monitoring na konkrétne úseky.

Druhá etapa mapovania spočíva v monitorovaní liniek 22kV a 110kV, ktoré boli na základe prvotného monitoringu určené ako rizikové. Tie sa mapujú 2 krát mesačne až do ukončenia mapovania. Ale taktiež venujeme svoju pozornosť aj zvyšným „nerizikovým“ linkám, ktoré zmapujeme tiež, ale už iba jdenkrát. Pri mapovaní sa snažíme hľadať uhynuté vtáky (kadávery) a často ich aj dohľadávať v remízkach, popri potokoch, vodných nádržiach a kanáloch určených na závlahu. Po zásahu prúdom, alebo po kolízií nemusí jedinec hneď zahynúť, ale veľa krát sa stáva, že sa ešte pokúša ukryť do najbližšieho porastu. Na celkový monitoring je určená metodika mapovania, ktorú sme si museli naštudovať a samozrejme s tým boli spojené aj školenia. Zúčastnil som sa na dvoch školeniach a musím povedať, že mi dali veľmi veľa. Stretla sa tam vždy skvelá partia ľudí, dozvedeli sme sa ako postupovať v teréne, mapovať v zmysle metodiky a reálne si aj odskúšali mapovanie v teréne pod elektrickými vedeniami. Veľmi sa mi to páčilo a ešte viac to vo mne vzbudilo túžbu priložiť ruku a byť súčasťou projektu LIFE Energia.

3. Pracujete v každom počasí? Kedy sa do terénu nejde?

Spomínal som už horúčavy, vtedy je potrebné vstávať a mapovať čo najskôr, nielen kvôli aktivite vtákov, ale aj kvôli nášmu zdraviu. Pracujeme prakticky v každom počasí, nemapuje sa iba, ak je snehová pokrývka. Má to veľmi dobrý dôvod. Sneh prekryje uhynutého jedinca a prakticky si ho v teréne ani nevšimnete, a to z hľadiska výsledkov nie je dobré. Občas sme doslova ako meteorológovia, sledujeme počasie, blížiace sa mraky a hlavne predpovede na ďalšie dni, kedy chceme isť mapovať. No ak nás stretne dážď v teréne, máme smolu :D

Druhú časť rozhovoru s Marek Szabom, v ktorom nám priblíži zážitky mapovateľa a počet kilometrov, ktoré doteraz prešiel, prinesieme o týždeň.

Marek ďakujeme za rozhovor.

Rozhovor s Marekom Szabom pripravil Marek Gális a Martina Brinzíková Badidová

partneri