Druhy

Druhy

 

Projekt sa realizuje v záujme ochrany vybraných desiatich druhov vtákov.

Všetky cieľové druhy vtákov sú zaradené v Prílohe 1 Smernice o vtákoch (smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov) a zaradené ako prioritné druhy v rámci projektov LIFE + Európskej únie.  

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR